Onze Vader die in de hemelen zijt

 


Uw naam worden geheiligd 


Uw rijk komen 


Uw wil geschiede gelijk op aarde als ook in de hemel 


Geef ons heden ons dagelijks brood 


En vergeef ons onze schuld gelijk ook wij vergeven onze schuldenaaren 


Leid ons niet in verzoeking 


Maar verlos ons van het kwade 


Want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen